AVISOS LEGALSAvís Legal

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

En aquest Avís Legal s’estableixen els continguts referents a la utilització de la web www.idiomesprogress.com propietat de PROGRESS ESCOLA D’IDIOMES, SCP, la qual queda a disposició dels usuaris d’Internet.

El lloc web www.idiomesprogress.com ha estat creat i és titularitat de PROGRESS ESCOLA D’IDIOMES, SCP societat inscrita al Registre mercantil. El NIF. d’IDIOMES PROGRESS és J64286776.

El domicili social d’IDIOMES PROGRESS està situat a Po. del Terraplè, 55. 08750 Molins de Rei. Barcelona. ESPANYA.

Aquest web es regeix únicament i exclusivament per les disposicions d’aquest advertiment legal. Per tot això, l’usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves aquesta Advertència Legal a l’hora d’entrar a la www.idiomesprogress.com per a la navegació pels continguts existents.

Aquesta web ha estat dissenyada per donar a conèixer els productes i serveis oferts per IDIOMES PROGRESS als seus clients, donant l’oportunitat als usuaris d’Internet de conèixer, de manera clara i detallada els serveis que l’empresa posa a disposició dels seus clients la realització de les activitats. IDIOMES PROGRESS és una empresa especialitzada en l’ensenyament de l’anglès.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes d’IDIOMES PROGRESS, per la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i posats a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre IDIOMES PROGRESS i l’usuari.

La utilització d’aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, us atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment en què vostè com a usuari accedeixi a la pàgina web, de manera que si no esteu d’acord amb el seu contingut s’haurà d’abstenir de fer ús de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptats, i amb l’ordre públic, responent davant d’IDIOMES PROGRESS, o davant de tercers de qualsevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació. IDIOMES PROGRESS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada a tota hora de bona fe amb el propòsit de donar informació sobre IDIOMES PROGRESS i els serveis que ofereix als usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustivitat de la informació esmentada, de la mateixa manera que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

IDIOMES PROGRESS ofereix enllaços, directament o indirectament, a recursos o llocs dInternet que es troben fora del present lloc web. La presència d’aquests enllaços al lloc web tenen una finalitat informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin a la pàgina web de destinació.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. Tot i això, IDIOMES PROGRESS es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web (Aplicacions SMS i Extranet). En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari s’haurà de registrar facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real.

L’Usuari triarà el vostre propi identificador i contrasenya. Per a l’elecció de l’identificador, l’usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc no podrà utilitzar marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. IDIOMES PROGRESS assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la contrasenya per tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement d’IDIOMES PROGRESS el més aviat possible.

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits a la pàgina web pertanyen a IDIOMES PROGRESS a responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual tual de IDIOMES PROGRESS o de tercers que n’han cedit l’ús a l’esmentada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i els tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l’accés a aquesta o la seva utilització, per part de l’usuari, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a IDIOMES PROGRESS, oa tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos a la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar-les, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, dacord amb les lleis nacionals i tractats internacionals aplicables.

L’activitat d’IDIOMES PROGRESS es limita a recollir i incloure a la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com rebre les sol·licituds de demanda prèvia d’informació respecte d’aquests.

Quan l’usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts a la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud és obligació seva introduir dades exactes i verídiques, no responent IDIOMES PROGRESS, en cap cas, com a conseqüència d’un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat de les mateixes.

IDIOMES PROGRESS no es responsabilitza del mal ús que vostè. Podeu fer d’aquest lloc web.

IDIOMES PROGRESS no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control d’IDIOMES PROGRESS, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control d’IDIOMES PROGRESS, com ara: errada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que IDIOMES PROGRESS hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, IDIOMES PROGRESS no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. IDIOMES PROGRESS té dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc Web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Quant a les informacions i continguts inclosos a la pàgina web o als que pogués tenir accés com a conseqüència dels links establerts a la mateixa, IDIOMES PROGRESS, no garanteix, de cap manera, ni l’accés en un moment determinat a aquestes informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per als fins de l’usuari, no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos a la pàgina web o aquelles a què es tingui accés com a conseqüència dels links establerts a la pàgina web.

Igualment, IDIOMES PROGRESS s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements lesius a la pàgina web, o pàgines web a què es pugui tenir accés a través dels links establerts on puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, IDIOMES PROGRESS podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i la informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, IDIOMES PROGRESS podrà extingir els comptes i eliminar els fitxers si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a aquest contingut.

IDIOMES PROGRESS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per utilitzar la pàgina web.

Així mateix, IDIOMES PROGRESS es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense avís previ, tot o part dels serveis oferts a la pàgina web.

Les condicions d’accés i utilització del web www.idiomesprogress.com es regeixen d’acord amb les disposicions de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com el disposat en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l’àmbit normatiu o que tinguin com a finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la societat de la Informació i normativa reguladora de defensa de la competència.

Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment d’aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

CentreMolins de Rei
Dilluns - Dijous: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 20:30
Divendres: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 19:30
CentreSant Feliu
Dilluns - Dijous: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 20:30
Divendres: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 19:30